Svendborg Musikråd - Vedtægter
Home > Om os > Om Svendborg Musikråd > Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SVENDBORG MUSIKRÅD

§ 1.

Svendborg Musikråd er en selvstændig organisation, der repræsenterer musiklivet i Svendborg Kommune.

§ 2.

Det er Musikrådets formål:

 at yde økonomisk støtte til musikformål
 at fremme alsidighed, kvalitet og fornyelse i musiklivet i Svendborg Kommune
 at rådgive og informere foreninger, organisationer og enkeltpersoner om musikpolitiske spørgsmål
 at rådgive kommunen i udformningen af kommunens musikpolitik
 at rådgive og inspirere Udvalget for Kultur og Planlægning vedr. musikpolitiske  spørgsmål
§ 3.

Det er Musikrådets opgave:

at bane vejen for nye initiativer indenfor musikområdet
at virke som igangsætter af nye aktiviteter.
at virke som koordinator mellem musiklivets forskellige parter
at synliggøre Musikrådets arbejde
at orientere om sit arbejde på et repræsentantskabsmøde jvf. § 4-5
§ 4.

Svendborg Musikråd består af 8 medlemmer. 7 medlemmer vælges for en 2-årig periode hvert andet år på et repræsentantskabsmøde. Derudover består Musikrådet af 1 medlem fra Svendborg Musikskoles ledelse.

Valg til Svendborg Musikråd sker rullende, således at halvdelen af medlemmerne inden for kategorierne ”Udøvende musikere/sangere” og ”Formidlere” skiftevis er på valg hvert år, mens medlemmet i kategorien ”Publikum” er på valg i ulige år.
Et medlems valgperiode er på to år. Genvalg kan finde sted.

De 2 suppleanter i kategorien ”Udøvende musikere/sangere” vælges på skift hvert andet år, mens de 2 andre kategorier kun har én suppleant hver. Disse vælges begge for en toårig periode, men forskudt ift. hinanden. Genvalg kan finde sted.
Musikskolens repræsentant er født medlem af rådet og derfor ikke på valg

I tilfælde af vakante pladser, som ikke kan udfyldes af suppleanter, mellem to repræsentantskabsmøder, kan Svendborg Musikråd supplere sig selv med repræsentanter inden for de kategorier, der rummer vakancen.

Ved mødets start skal deltagerne tilkendegive hvilken gruppe, de ønsker stemme- og opstillingsret til.

De opstillede kandidater skal have tilknytning til musiklivet i Svendborg Kommune og have indsigt i de områder de repræsenterer.

Ved valg til Musikrådet opdeles repræsentantskabet i følgende grupper :

Udøvende musikere/sangere (amatører/professionelle): Der vælges 4 medlemmer og 2 suppleanter, således at bredden i det lokale musikliv så vidt muligt tilgodeses.
Musikformidling (arrangører/undervisere): Der vælges 2 medlemmer og 1 suppleant.
Publikum: Der vælges 1 medlem og 1 suppleant.
Kandidater har kun opstillingsret i den gruppe, hvortil de har stemmeret.

Der kan opstilles kandidater til valg, selvom de ikke er til stede på repræsentantskabsmødet forudsat, at der foreligger et skriftligt tilsagn om, at de er villige til at lade sig opstille samt i hvilken gruppe de ønsker at opstille.

Såfremt der indenfor en gruppe ikke opstilles eller vælges nok kandidater, står pladsen åben og går således ikke videre til de øvrige grupper.

Musikrådet konstituerer sig selv.

§ 5.

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år i marts-april måned.

Formanden indkalder til repræsentantskabsmødet ved offentlig bekendtgørelse senest 3 uger før mødets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet, samt i uligeår oplysninger om hvorledes der opnås stemmeret/opstillingsret på mødet.

Dagsorden for mødet skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
Musikrådets beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Valg af medlemmer (i valgår).
Valg af revisorer.
Indkomne forslag.
Foreninger og organisationer skal for at have adgang til repræsentantskabsmødet være hjemmehørende i Svendborg Kommune og samtidig have tilknytning til musiklivet i Svendborg Kommune. Enkeltpersoner skal være bosat i Svendborg Kommune for at have adgang til mødet.

Alle deltagere har 1 stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.


§ 6.

Musikrådets regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og skal foreligge i revideret stand senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 7.

For Musikrådets forpligtelser hæfter alene Musikrådets eventuelle formue.

Musikrådet tegnes overfor 3. mand af 2 medlemmer fra Musikrådets forretningsudvalg, hvoraf formanden skal være den ene.

§ 8.

Ændring af vedtægterne kan kun ske på et repræsentantskabsmøde indkaldt efter gældende regler. Det skal af dagsordenen fremgå, at repræsentantskabsmødet skal behandle ændringer af vedtægterne. Forslag til vedtægtsændring skal udleveres på forlangende mindst en uge inden mødets afholdelse.

Til ændring af vedtægterne kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte og efterfølgende godkendelse af Svendborg byråd.

§ 9.

Beslutning om ophør skal træffes efter samme regler som for vedtægtsændringer.

Ved ophør skal en eventuel formue uddeles til musikformål i Svendborg kommune. Musikrådet indstiller til byrådets godkendelse, hvilke formål beløbet udbetales til.Således ændret, Svendborg den 7. april 2016

Skriv til Svendborg Musikråd:
musik@svendborg-musikraad.dk
Eller ring til formanden
Steen Poulsen 2033 1116
Bliv venner med os på Facebook!

Deadline for ansøgninger til Musikrådet er 10 dage før næste musikrådsmøde.
Se planlagte møder.
Login
< TOP >