Svendborg Musikråd - Tilskud

Tilskud

 
Vi er ikke en kommunal instans, men vi uddeler støtte fra en kommunal pulje, så hvis man får støtte fra os, kan man højst sandsynligt ikke få fra andre kommunale puljer.

Formål: Musikrådets støtte skal
 fremme alsidighed, kvalitet og fornyelse i musiklivet. 
Støtten retter sig primært mod arrangementer hvor der er fokus på musikken og er primært til musikerhonorarer. 

Man kan søge tilskud til et projekt under 4 Kategorier, hvis man opfylder nogle krav og følger retningslinierne.
Der behandles ansøgninger 11 gange om året. Det KAN hænde at puljen bliver brugt op sidst på året.
Læs først dette link:
Der gives ikke støtte når.....

Download skemaet, udfyld det og sende via email som DOC, DOCX eller PDF fil.
Ansøgninger om støttebeløb over kr. 12.500 færdigbehandles i kommunenes EBK udvalg.
EBK står for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur. Derefter får man svar direkte fra EBK udvalget.

Ansøgninger skal være Musikrådet i hænde senest 10 hverdage inden et rådsmøde for at kunne blive behandlet på det pågældende møde. I uopsættelige tilfælde er forretningsudvalget dog bemyndiget til at agere på Musikrådets vegne.
Der gives normalt besked en uge efter et møde.
Musikrådet består af 11 frivillige medlemmer. Respekter venligst rådets arbejde.
Læs retningslinierne nedenfor GRUNDIGT igennem inden du søger. 
Ellers risikerer du at spilde DIN tid og VORES. Du er velkommen til at ringe til formanden, hvis du er i tvivl. 
 
Musikrådet yder støtte under 4 kategorier:
Find ansøgningsskemaerne herunder.
 
1. Tilskud til udgivelse og produktion af musik 
 
2. Tilskud til udøvende musikere/orkestre/ensembler 
 
3. Underskudsgaranti til koncertarrangører 
 
4. Underskudsgaranti/tilskud til særlige projekter og events, der falder uden for de øvrige støttemuligheder, og hvor musik spiller en væsentlig rolle 
 
 

Hvis der opnåes støtte, opfordrer vi til, at der i forbindelse med annoncering / pressemateriale gøres opmærksom på, at der modtages tilskud fra Svendborg Musikråd. Evt. med Logoet i bunden af teksten.


Musikrådet yder støtte til efter følgende retningslinjer:
 
1. Tilskud til udgivelse og produktion af musik
Musikrådet støtter lokale orkestre, ensembler og solister med op til kr. 5.000 i forbindelse med udgifter til produktion og udgivelse af musik som lydfil, CD, LP eller på andet medie. Formålet med ordningen er at sikre mediebåret tilgængelighed af lokal kvalitetsmusik, og den er derfor primært rettet mod etablerede og koncert-erfarne musikere/sangere, komponister og producenter der har boet her i en årrække. Man har en eller flere udgivelser bag sig. Tilskuddet gives til indspilning, produktion og markedsføring, der holder et kunstnerisk og professionelt niveau.
Der skal eksempelvis være stregkode på omslag. Der støttes som udgangspunkt kun til en udgivelse per ensemble. Ansøger sørger selv for indberetning til skat.
Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at projektet efterfølgende gøres offentligt tilgængeligt, og at forventede salgsindtægter i det første år efter offentliggørelsen medtages i det fremsendte budget. 
Tilsagn om støtte gælder i et halvt år.
Hvis projektet ikke er færdigt til den tid, kan der opnås tilsagn igen med en ny ansøgning.
 
Tilskuddet udbetales først når 
- det færdige produkt er sendt til Musikrådet enten som musikfil eller, hvis det foreligger i fysisk form, som 12 stk. CD/ LP. Musikrådet forbeholder sig ret til vederlagsfrit at anvende det tilsendte i rådets promotionsarbejde. 

- Musikrådet har godkendt det tekniske niveau.

- der er gjort opmærksom på Musikrådets deltagelse i finansieringen. 
At der f.eks. står "Støttet af Svendborg Musikråd" på CD cover og/eller logoet er med. 
Kredittering på trykt materiale, på webside og facebookside og i øvrig promovering af udgivelsen. 
For mp3 filer skal der skal stå "Støttet af Svendborg Musikråd" i filernes Notes-tag

- Regnskab med dokumentation er indsendt. – Download ansøgningsskema
 
2. Tilskud til udøvende musikere/orkestre/ensembler
Udøvende musikere, orkestre og ensembler med koncerterfaring og med bopæl i Svendborg kommune kan søge tilskud/støtte til delvis dækning af honorar i forbindelse med honoreret optræden. Formålet med ordningen er, at støtte lokale musikere og udbrede anvendelsen af levende musik på spillesteder fortrinsvis i Svendborg, kommune, men også uden for kommunen.
Det er en forudsætning, at der er indgået en aftale med arrangøren, som honorerer ansøger med beløb svarende til den til enhver tid gældende DMF-tarif.
Musikrådet kan støtte med halvdelen af honoraret, dog højest 2 tariffer.
Hvis ansøger er solist skal vedkommende være bosiddende i Svendborg kommune. Hvis ansøger er en duo, skal begge medlemmer være bosiddende i Svendborg kommune.
Ansøger skal oplyse modtagernes CPR numre af hensyn til Skat. For trioer og derover skal mindst 50% af medlemmerne være bosiddende i Svendborg kommune.
Det er en forudsætning, at der er offentlig adgang til arrangementet.
Der ydes max. tilskud én gang om året pr. orkester/ensemble. Et orkester/ensemble kan ikke modtage støtte, hvis 1/3 af dets medlemmer tidligere i indeværende år har modtaget støtte. Musikrådet kan i særlige tilfælde vælge at fravige denne regel.  Download ansøgningsskema
 
3. Underskudsgaranti til koncertarrangører
Formålet med ordningen er at bidrage til et mangfoldigt udbud af koncerter og arrangementer med levende musik i Svendborg kommune. Ordningen henvender sig til såvel amatører som professionelle koncertarrangører. 
Arrangører kan søge om underskudsgaranti i forbindelse med planlægningen af koncerter og andre arrangementer, hvor der spilles musik. Et slags sikkerhedsnet
Støtten ydes som et tilsagn om en underskudsgaranti og forudsætter således, at fremsendes et realistisk budget for arrangementet, der løber rundt eller giver overskud  - uden tilskud fra Musikrådet.

Senest en måned efter afholdelsen, skal der fremsendes et regnskab som er underskrevet af yderligere 2 af bestyrelsens medlemmer.
Ved vurdering af ansøgninger lægges der vægt på, at der søges indtægter fra anden side, fx gennem entréindtægter, egenfinansiering eller sponsorindtægter, så Musikrådet ikke er ene om at finansiere satsningen.


Tilsagn, der er givet i 2018, er kun gældende i et begrænset aftalt tidsrum. 
Det nuværende Musikråd forventer, at alle aktiviteter er afsluttet ved udgangen af 2018.
Det nuværende Musikråd giver ikke tilskud til aktiviteter, der skal afholdes i 2019.
Ansøgninger vedrørende 2019 skal sendes til det kommende musikudvalg.
Det forventes, at etableringen af udvalget besluttes i Kultur- og Fritidsudvalget i starten af oktober.

Tidsfrister og betingelser for tilskud er ikke kendte endnu.

Musikrådet giver til aflønning af musikere. En arrangør kan, som udgangspunkt, maximalt opnå 12.500kr samlet i støtte indenfor et kalenderår.
 
Ansøger skal være bosiddende i Svendborg kommune.
Koncerten eller arrangementet skal finde sted i Svendborg kommune, men de udøvende kunstnere behøver ikke nødvendigvis at være bosiddende i Svendborg kommune. Det er en forudsætning, at der er offentlig adgang til arrangementet. Musikrådet kan i særlige tilfælde vælge at fravige denne regel. – Download ansøgningsskema 
Der skal gøres opmærksom på at et arrangement er støttet af Svendborg Musikråd. Brug evt. Logoet her.
 
Læs mere om begrebet Underskudsgaranti her.
 
4. Underskudsgaranti til særlige projekter og events
Musikrådet kan give støtte til særlige projekter og events, der falder uden for ovennævnte kategorier. Formålet med ordningen er, at understøtte nyskabende og alternative aktiviteter, som forventes at give et væsentligt bidrag til kulturudbuddet i Svendborg kommune. Ansøger skal være bosiddende i Svendborg kommune.
Støtten kan gives som tilskud eller som et tilsagn om en underskudsgaranti.
Hvis der gives underskudsgaranti, forudsætter det, at der ved ansøgningen fremsendes et realistisk budget for arrangementet, der enten løber rundt eller giver overskud uden tilskud fra Musikrådet.
Senest tre måneder efter afholdelsen, fremsendes et regnskab som er underskrevet af yderligere 2 af bestyrelsens medlemmer.

Et tilsagn gælder maksimalt et år. Der kan evt. søges igen derefter.
Der vil, ved vurdering af ansøgningen, blive lagt vægt på, at musik spiller en væsentlig rolle, og at der er offentlig adgang. Musikrådet giver til aflønning af musikere. 
– Download ansøgningsskema 
Der skal gøres opmærksom på at et arrangement er støttet af Svendborg Musikråd. Brug evt. Logoet her.
 
Generelt for alle støttemuligheder gælder det, at der gives støtte til musikerhonorarer.
 
Der gives ikke støtte når- se mere her.
 

Logo for Svendborg musikråd: klik her